Символи ліцею

Символами нашого ліцею є Докладніше...


 


Екскурсія по школі

Екскурсія школою Докладніше...

 

Наші досягнення

Цьогорічними призерами міських олімпіад стали Докладніше...

Режим роботи

Режим роботи Докладніше...

PDFPrint

Вимоги до оформлення і подання науково-дослідницьких робіт

Тематика науково-дослідницьких та експериментальних робіт не обмежується. Робота оформляється за схемою курсової(дипломної) роботи вищих закладів освіти. Науково-дослідна робота повинна мати характер самостійного наукового дослідження з обов’язковою констатацією рівня наукової новизни. Звичайно, ніхто не розраховує на отримання значних наукових досягнень або відкриттів, хоча можливість цього не виключається. Кожна робота повинна ґрунтуватися на певній науковій та експериментальній базі(посилання на відповідну літературу, її перелік) і відображати власну позицію дослідника.

- Науково-дослідницька робота має бути виконана та надрукована державною мовою.

- Обсяг науково-дослідницької роботи не повинен перевищувати 30 друкованих сторінок плюс додатки.

- Назва роботи повинна складатися з 7 слів(плюс/мінус 2 слова).

- Оригінал друкується на папері формату А4 через 2 інтервали з дотриманням полів: вгорі і внизу – 20-25мм, зліва – 25-30мм, справа –

15-20мм. Абзацний відступ 1,27мм або 3-5 інтервалів.

- Робота може бути роздрукованою на друкарській машинці або на принтері. Основний текст друкується через 1,0 або 1,5(якщо багато формул) інтервали шрифтом Times New Roman, 12pt/ - в одному рядку 60+2 знаки з урахуванням пропусків між словами; на одній сторінці суцільного тексту 40+2 рядки.

- Сторінки нумеруються, як правило, у правому верхньому чи нижньому арабськими цифрами.

- Заголовки структурних частин роботи рекомендується друкувати великими або жирними літерами по центру сторінки. Заголовки розділів і підрозділів друкуються малими(прописними) літерами з абзацу. Крапка в кінці заголовків не ставиться. Відстань між заголовком і текстом становить 3-4 інтервали.Кожну структурну частину роботи варто розпочинати з нової сторінки. Рекомендується використовувати стилі заголовків, запропоновані текстовим редактором.

- Текст роботи бажано писати короткими реченнями, враховуючи той факт, що речення, яке містить більше 9 значущих слів, важко сприймати як одну думку. Не варто зловживати цитатами з оригінальних джерел. Це лише збільшує обсяг роботи, не змінюючи її наукового рівня. Думки потрібно формулювати логічно, а матеріал викладати послідовно, формуючи його в окремі блоки, які розділяються абзацами.

- Математичні формули набирають у “Редакторі формул” або вписують від руки. Номер формул розташовується праворуч від неї в круглих дужках і складається з номера розділу(підрозділу) і порядкового номера формули в ньому, розділених крапкою. Наприклад, (3.4) – четверта формула третього розділу. Не рекомендується частину формули набирати друкарським способом, а іншу частину – вписувати від руки.

- Ілюстрації(малюнки, графіки, діаграми, схеми) і таблиці подаються в роботі безпосередньо за текстом, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Номер ілюстрації(таблиці) складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації(таблиці), між якими ставиться крапка. Наприклад, табл.2.4(четверта таблиця другого розділу), мал. 3.6(шостий малюнок, умовне технічне зображення третього розділу).

До наукової роботи додаються тези, які мають бути надруковані на білому папері через 1,5 інтервали в рамці 16,5х25,5см. Поле ліворуч листа – 2,5 см. Перед основним текстом тез зазначається: назва роботи; ініціали та прізвище автора; назва закладу; клас; місто; дані про наукового керівника. Захист здійснюється на основі другого примірника. Тема і зміст роботи повинні відповідати профілю секції. Перелік використаної літератури та інших використаних джерел визначається відповідно до вимог оформлення науково-дослідницьких робіт.

До головної

Що про нас кажуть

Ліцей - це не тільки потужний навчальний заклад, але й школа життя. Щиро рада, що моє навчання відбулося саме у ліцеї!

Ірина, 20 років, студентка 4-го курсу Хмельницкого національного університету.

Контакти

Ліцей №17

Старша школа: 
29013, м.Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 89
Тел.: (0382) 65-62-07

Молодша школа:
29013, м.Хмельницький, вул. Театральна, 5
Тел.: (0382) 70-28-81